wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin Kursów Rocznych

Regulamin Kursów Rocznych
 
Charakter:
1. Podczas kształcenia Organizator gwarantuje wysoki poziom w nauczaniu i staranne planowanie zajęć zgodnie z autorskim programem nauczania.

2. Formą praktycznego egzaminu końcowego w kursach rocznych jest realizacja programu.
3. W kursach muzycznych jest możliwość praktyki estradowej podczas cyklicznych koncertów uczniów oraz możliwość nagrań. Jeżeli Uczestnik kształcenia jest gotowy aby pokazać swoje umiejętności artystyczne, może wystąpić na scenie (wskazane). Wszelkie występy, nagrania itp., realizowane są w ramach zajęć.
4. „Studio Artystyczne Syjud for Kids” jest miejscem  rozwoju muzycznego i niepubliczną jednostką kształcenia prowadzoną przez Organizatora i Instruktora Kursów mgr Barbarę Syjud-Kwaśniewską.

Uczęszczanie
1. Podczas kursów rocznych, Uczestnik zobowiązany jest uczestniczyć  we wszystkich godzinach zajęć przez 10 mies. o ustalonej porze raz lub dwa razy w tygodniu (w zależności od wyboru oferty) wyłączając dni wolne od zajęć ustalone jak w szkołach publicznych przez MEN (tj. święta stałe) oraz  pierwszy i ostatni tydzień roku szk. poświęcony na organizację. Kurs rozpoczęty we wrześniu zakończony zostanie następnego roku kalendarzowego w czerwcu. Kurs roczny rozpoczęty w trakcie roku przykładowo 15 stycznia zakończony zostanie 14-go stycznia następnego roku. Dni wolne ustalone są identycznie jak ustalane w szkołach publicznych przez MEN jednakowo dla wszystkich kursów rocznych rozpoczętych w każdym momencie roku szkolnego.
2. Liczba godzin kursu rocznego do zrealizowania wynosi:
* 31 lekcji przedmiotu głównego (zajęcia indywidualne)
* 2 godz. praktyki realizacji dźwięku w studio nagrań - możliwość nagrania utworu.
* 2 koncerty - praktyka estradowo-sceniczna
* GRATIS: 10 lekcji kształcenia słuchu w małej grupie
Szczegółowy grafik zajęć dołączony zostanie po ustaleniu systematycznego terminu zajęć, przed rozpoczęciem kursu.
3. Od uczestnika wymagana jest punktualność, zdyscyplinowanie, przygotowanie do zajęć, oraz aktywny w nich udział a w przypadku pojawiających się trudności, informowanie o tym instruktora zajęć lub Organizatora osobiście, mailem lub telefonicznie. 
4. Nie stosuje się przerw w uczęszczaniu na zajęcia podczas kształcenia rocznego.
5. Organizator ma prawo odwołać zajęcia jedynie z ważnych powodów. W przypadku Odwołania zajęć, zostaną one odrobione w innym wyznaczonym terminie bez dodatkowych opłat.
6. W trakcie trwania kursu możliwa jest zmiana lub zastępstwo nauczyciela prowadzącego zajęcia.
7. W razie odwołania lekcji przez Uczestnika zajęć z różnych przyczyn:
W kursach rocznych jest możliwość odrabiania zajęć indywidualnych w przypadku nawet nagłych nieobecności aby zachować ciągłość pracy z przedmiotem zajęć. Forma odrobienia nieobecności ustalana jest przez instruktora zajęć. Zajęcia odrabiane są indywidualnie lub w grupie. Nieobecność odrabianą należy zgłosić przed zajęciami w miarę możliwości wcześniej. 
8. Od Uczestnika wymagana jest systematyczność, punktualność i przygotowanie do zajęć.

Planowanie toku kształcenia:
1. Planowanie toku kształcenia realizowane jest wg autorskiego programu nauczania Barbry Syjud-Kwaśniewskiej oraz poziomu indywidualnego ucznia.
2. Podczas realizacji programu ważnym czynnikiem instruktora oraz rodziców jest wspólne porozumienie i cel, w którym powinno być:
*motywowanie uczestnika zajęć
*wspólna praca podczas realizacji zadań
*solidne przygotowywanie do każdej lekcji i koncertów (także ewentualnych konkursów, nagrań).
Za przygotowywanie się do lekcji Studio Artystyczne Syjud for Kids prowadzi system nagradzania poprzez zbieranie i wymianę pieczątek na nagrody.
3. Instruktor prowadzeni dziennik systematycznych zajęć, w którym znajduje się wynik ostatniej pracy oraz informacja jak przygotowywać się do zajęć.
4. Aby kształcenie muzyczne w Studio Artystycznym "Syjud for Kids" było jeszcze bardziej skuteczne, opracowany został specjalnie dla Uczestników Kształcenia Kursów Rocznych program kontynuacji pracy w domu między lekcjami. Są to w zależności od wyboru formy kształcenia:
*nagrania mp3 piosenek i ćwiczeń,
*pełne akompaniamenty fortepianowe do ćwiczeń wokalnych
*pomoce pdf do druków.
Jest to odejście od standardowego nauczania, które polega na słuchaniu instruktora, jego akompaniamentów fortepianowych czy ćwiczeń wokalnych wyłącznie na lekcji. Uczestnik kształcenia, może już pracować i utrwalać lekcję w podobieństwie do pracy z instruktorem także w domu.

Opłaty:
1. Na cenę kursu składa się całoroczna opieka artystyczna poprzez rozłożenie materiału na systematyczną pracę podczas zajęć oraz w domu. Koszt kursu rocznego składa się z opłat miesięcznych stałych stanowiących raty całkowitego kursu niezależną od liczby zajęć w danym miesiącu. Po rozpoczęciu kształcenia opłaty nie podlegają zwrotom ani przepisaniu na konto innego uczestnika kursu. Opóźnienie umowne za zwłokę w płatnościach wynosi 1 zł za dzień zwłoki. Kwoty za zwłokę przekazywane są na cele charytatywne lub pomoce naukowe dla dzieci.
2. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia opłat bez względu na przyczynę nieobecności i czas jej trwania.
3. Uczestnik/Osoba działająca w imieniu Uczestnika ma prawo do rezygnacji z kursu o każdym czasie po złożeniu pisemnego oświadczenia i uiszczeniu bieżącej raty w danym miesiącu rezygnacji. Po rezygnacji, następne raty są anulowane.
4. Organizator ma prawo do wykreślenia z listy uczestników nauki,  przerwania kształcenia i rozwiązania umowy w przypadku nie uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, opuszczenia 3- ech kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności, braku przygotowań do zajęć, spowodowanie szkód lub innych nieoczekiwanych sytuacji. Uczestnik ma obowiązek uiścić bieżącą ratę w danym miesiącu wypowiedzenia umowy. Po rozwiązaniu umowy, następne raty są anulowane.
5. W przypadku wyboru opłaty w ratach, każda rata powinna być opłacona do 2 dnia każdego miesiąca kształcenia lub wg określenia w umowie.
6. Opłaty za kurs należy opłacać jak w umowie.

Postanowienia końcowe
1. W trakcie zajęć bezpieczeństwa niepełnoletnich dopilnowuje instruktor zajęć. Rodzic/Opiekun ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo dziecka przed i po zajęciach.
2. Wymaga się przestrzegać porządku w salach studia, dbać o sprzęt, wyposażenie i pomoce dydaktyczne.
3. Organizator nie deklaruje przechowywania wszystkich materiałów multimedialnych stworzonych podczas kursów lub innych spotkań realizatorskich. Wszelkie nagrania, płyty należy odbierać zaraz po zakończonych realizacjach w Studio.
4. Uczestnik kształcenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997) przez Organizatora kursów w celu promocji, reklamy oraz marketingu kształcenia, a także w celach statystycznych i badania opinii publicznej. Uczestnik kształcenia wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Kursów jego imienia, nazwiska, wizerunku, nagrań muzycznych zrealizowanych podczas zajęć w  ramach działań reklamowych i marketingowych np. w prasie, radiu, telewizji czy Internecie itp. Zobowiązuje się również do osobistego (nieobowiązkowego) udziału w koncertach, spotkaniach i innych przedsięwzięciach, jeżeli Organizator po wspólnym uzgodnieniu zorganizuje z jego udziałem podczas kształcenia.
5. Powyższy Regulamin dołączony jest zawsze do Umowy i nie ulega zmianie aż do zakończenia jej trwania. Wszelkie zmiany w regulaminie, podobnie jak w Umowie, dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, który jest dołączony i zatwierdzony przez obie Strony.
 
Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu